Dr. Natalya Svanayakova

Anthropologist/Archaeologist

Description:

Played by Meghan Davey

Bio:

Dr. Natalya Svanayakova

Eldritch Ways NorraStjarna